Privacy policy

Laatste update: 12/10/2020

OkiOki is je financiële assistent en gaat voor jou erg ver om je administratie te vereenvoudigen. Dat neemt niet weg dat ze ook rekening houdt met je privacy en dat ze goed zorg draagt voor alles wat ze van jou te weten komt tijdens de samenwerking.

Even samengevat

Enkel de gegevens die jij wil

Enkel gegevens die jij haar bezorgt of toegang toe geeft worden door haar verwerkt. De gegevens die zij van je krijgt worden verwerkt volgens de wettelijke regels en op een manier die garandeert dat de gegevens veilig zijn.

Verwerking door OkiOki en door zorgvuldig geselecteerde derden

Je gegevens worden doorgespeeld aan derden als dat nodig is om de aangeboden diensten mogelijk te maken (bijv. om OCR te doen), met die partijen heeft zij ook een contract dat jouw rechten beschermt. Uiteraard bezorgt ze gegevens aan je accountant als je OkiOki vraagt om je gegevens automatisch te delen. Je kan ook kiezen om dat manueel te doen (via een download), maar verwacht dan wel dat OkiOki zich een pak minder nuttig zal voelen.

Jouw data blijft van jou

Je kan OkiOki ook vragen welke gegevens ze heeft opgeslagen en hoe zij met je gegevens omgaat, je mag haar zelfs vragen om al je gegevens te verwijderen, dat zal ze dan ook doen.

Hieronder vind je een gedetailleerde beschrijving van onze cookie aanpak en ook waar je terecht kan met vragen hierover.

Alle details op een rijtje

Dank je voor je interesse in onze financiële assistent en in ons bedrijf in het algemeen .

We streven er naar om je een zo goed mogelijke service te bieden. De bescherming van je persoonlijke gegevens is daarom onze grootste zorg. We nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat je je persoonsgegevens aan ons kunt blijven toevertrouwen. Daarom behandelen we je persoonlijke gegevens altijd op een veilige en vertrouwelijke manier. Alle redelijke beschermingsmaatregelen zijn genomen om verlies, wijzigingen, toegang door personen die niet geautoriseerd zijn om toegang te verkrijgen, onbedoelde verspreiding onder derden en/of enige andere onrechtmatige of onrechtmatige verwerking van de verzamelde persoonsgegevens te voorkomen.

Het doel van deze privacy policy is om uit te leggen hoe we je persoonsgegevens verwerken in verband met onze financiële assistent, OkiOki.

1. Wie zijn we?

33REASONS NV, is een Belgisch bedrijf met haar statutaire zetel te 9451 Haaltert , Hofstraat 58, en geregistreerd in de  Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0718.718.233 (hierna “ 33REASONS ” of “ we ”) . Ons bedrijf is gespecialiseerd in het verlenen van financiële bijstand, via onze digitale assistent OkiOki.

Je kan met ons contact opnemen via de volgende contactgegevens:

33REASONS nv
Hofstraat 58
9451 Haaltert
België
hello@33reasons.be

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de bestaande en toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (hierna "AVG" genoemd) en de nationale uitvoeringswetgeving.

Via de OkiOki-app willen we je leven makkelijker maken en je financiële administratie op schema houden. We kunnen dit doen door (a) te integreren met je accountant, bank, cloud en e-mail , (b) het verzamelen van facturen en andere relevante documenten en (c) het afpunten daarvan om je financiële administratie voor te bereiden en aan je accountant te bezorgen.

We hebben enkel toegang tot je bankgegevens met jouw uitdrukkelijke toestemming. Je bepaalt zelf welke diensten je wil gebruiken en of je al dan niet je bankgegevens wil delen.

2. Verduidelijking van gebruikte termen

Voor de doeleinden van deze privacyverklaring verwijst het begrip 'persoonsgegevens' naar: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de 'betrokkene'). Een natuurlijke persoon wordt als 'identificeerbaar' beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Daarom moet rekening worden gehouden met alle informatie op basis waarvan een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. Dat wil zeggen: er wordt onder meer rekening gehouden met de naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening en IP-adres van de persoon.

De term 'verwerking' heeft een brede reikwijdte en verwijst onder meer naar de verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie , beperking, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens.

3. Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens ("verwerkings-verantwoordelijke"):

33REASONS is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat wij het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens bepalen.

4. Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

Wanneer we je helpen met je financiële administratie en zorgen voor (financiële) adviserende diensten, verzamelen we persoonsgegevens (hetzij direct van jou of indirect , bijvoorbeeld via je gebruik van onze diensten of via je accountant, bank, cloud storage , e-mail ) , onder andere wanneer je:

 • ons je contactgegevens verstrekt via de OkiOki-app of via onze website;
 • je registreert en de OkiOki-app gebruikt door de app te openen, in te loggen en te bladeren;        
 • je bank-, cloud- of e-maildiensten verbindt om de OkiOki- app zijn dienst te laten uitvoeren;        
 • met ons een overeenkomst sluit;
 • contact opneemt met onze klantenservice (bijv. via telefoon of e-mail).        

Bovendien verwerken onze IT-systemen bepaalde persoonsgegevens automatisch. Bij je bezoek aan onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bepaalde informatie bevatten en die op je tablet of mobiele apparaat worden opgeslagen om onder meer de bruikbaarheid van onze website op de meest optimale manier te verbeteren. Je kan echter op elk moment alle cookies die op je apparaat zijn geïnstalleerd verwijderen of uitschakelen via de instellingen van je browser. Houd er rekening mee dat door het veranderen van de cookie-instellingen, onze website mogelijk niet langer op een adequate manier zal functioneren. Lees onze cookie policy voor meer informatie over de cookies die we gebruiken . Meer informatie over 'cookies' in het algemeen vind je op de volgende website: www.youronlinechoices.com.

De OkiOki-app is alleen beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en handelend in het kader van hun professionele activiteiten. We zullen en willen bewust geen persoonlijke gegevens verzamelen over personen jonger dan 18 jaar.

OkiOki's gebruik van informatie verkregen via de Google API's is conform met de Google API Services User Data Policy, inclusief de Limited Use vereisten daaraan gekoppeld.

Over retargeting

Met retargeting resp. remarketing worden technologieën bedoeld waarbij aan gebruikers, die eerder een bepaalde website hebben bezocht, ook na het verlaten van deze website nog geschikte reclame wordt getoond. Hiervoor is het noodzakelijk om internetgebruikers ook naast de eigen website worden herkend, waarvoor cookies van de betreffende dienstverleners worden gebruikt. Bovendien wordt rekening gehouden met het gebruiksgedrag tot nu toe. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, kunnen deze of soortgelijke producten later als reclame op andere websites worden getoond. Dit is gepersonaliseerde reclame, die op de behoeften van de afzonderlijke gebruikers is afgestemd. Voor deze gepersonaliseerde reclame is geen andere herkenning dan identificatie van de gebruiker noodzakelijk. De voor de retargeting resp. remarketing gebruikte gegevens worden daarom door ons ook niet met andere gegevens gecombineerd.

Wij gebruiken deze technologieën voor de weergave van advertenties op het internet. Voor de weergave van de advertenties maken wij gebruik van externe aanbieders. Zo gebruiken wij aanbiedingen van Google, waarmee voor de internetgebruiker interessante producten automatisch worden weergegeven. Voor deze functie worden cookies gebruikt. Nadere informatie over deze technologie vindt u op in de privacyverklaring Google Privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. De opslag van de cookies voor Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking kan door een instelling van de betreffende browsersoftware na oproepen van de website http://www.google.com/policies/privacy/ads/ en verandering van de betreffende instelling worden voorkomen.

5. Welke persoonsgegevens verwerken we, waarom en op welke rechtsgrond?

33REASONS neemt het principe van gegevensminimalisatie zeer serieus. We willen daarom alleen persoonsgegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn om je onze financiële assistent aan te bieden.

Het onderstaande schema geeft aan welke categorieën van persoonsgegevens door ons worden verwerkt (kolom 1) , waarom dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt (de 'doeleinden' - kolom 2) en op welke rechtsgrond een dergelijke verwerking plaatsvindt (kolom 3) .

De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats voor een of meer specifieke doeleinden. Houd er rekening mee dat de bewaartermijn voor de verschillende doeleinden kan verschillen.

Verder is er voor elke verwerking van persoonsgegevens altijd een aantoonbare rechtsgrondslag. De omschrijving in de kolom 'Legale basis' heeft de volgende betekenis:

 • Toestemming (consent): je heeft je (expliciete) toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Overeenkomst: de verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij je een contractpartij bent;
 • Gerechtvaardigde belangen: de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door 33REASONS of door een derde worden nagestreefd , behalve wanneer dergelijke belangen worden opgeschort door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen;
 • Wettelijke verplichting: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan 33REASONS is onderworpen.

Categorieën persoonsgegevens

Doeleinden

Legale basis

Voor- en achternaam, e- mailadres, telefoonnummer, werkadres, juridische status, btw- of bedrijfsregistratienummer, activiteitstype, contactgegevens van je accountant

Registratie  bij de OkiOki-app

Overeenkomst

Voor- en achternaam, e- mailadres , juridische status, btw- of bedrijfsregistratienummer, type activiteit, facturen/bonnen/e-mailberichten, transactie-informatie, andere financiële documenten

Het verstrekken van financiële assistentie via onze digitale assistent

Overeenkomst

E-mailadres en wachtwoord

Authenticatie van de gebruiker via de OkiOki-app

Overeenkomst

Je bankrekeningnummer, naam van de begunstigde, rekeningnummer van de begunstigde, kennisgeving of betalings referenties, bedrag, datum van de transacties, andere betalingsgegevens

Het verstrekken van financiële assistentie via onze digitale assistent

(Expliciete) Toestemming

E-mailadres

Verzameling van productfeedback om onze producten en diensten te verbeteren

Gerechtvaardigde belangen

Feedback van gebruikers

Ontwikkeling en verbetering van onze digitale assistent

Gerechtvaardigde belangen

E-mailadres

Om je te informeren als een geregistreerde gebruiker over technische informatie over onze diensten door middel van een nieuwsbrief

Gerechtvaardigde belangen

E-mailadres

Om je, als geregistreerde gebruiker, marketingberichten te sturen met betrekking tot andere producten of diensten van 33REASONS

Gerechtvaardigde belangen

E-mailadres

Om je als potentiële gebruiker marketingberichten te sturen met betrekking tot de producten en diensten van 33REASONS

Toestemming

E-mailadres, klacht

Het aanpakken van eventuele klachten over de dienstverlening.

Gerechtvaardigde belangen

Kopij van de voorzijde van je  identiteitskaart

Een verzoek om toegang tot een dienst of deel van onze diensten te  behandelen

Wettelijke verplichting

Voor- en achternaam, juridische status, btw- of bedrijfsregistratienummer, professionele bankgegevens, transactiegegevens

33REASONS is gebonden aan een aantal wettelijke verplichtingen die de verwerking van uw persoonsgegevens vereisen.

Wettelijke verplichting

6. Je privacyrechten

Om je meer controle te geven over de verwerking van persoonsgegevens heb je verschillende rechten tot je beschikking. Deze rechten worden onder meer besproken en voorzien in artikelen 15-22 AVG.

Je hebt de volgende rechten:

Het recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens (art. 15 AVG)

Je hebt het recht om onze bevestiging te verkrijgen over het al dan niet verwerken van je persoonlijke gegevens en, waar dat het geval is, om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens en de volgende informatie :

 • De doeleinden van de verwerking;
 • De categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • Waar mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • Het bestaan van het recht van de verwerkingsverantwoordelijke om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te verzoeken of bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Indien de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
 • Het bestaan van geautomatiseerde beslissings-logica.      

In het geval dat we je geen toegang kunnen geven tot de persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld in het geval van een wettelijke verplichting om de betrokkene te beperken van toegang tot dergelijke informatie), zullen we je informeren over de redenen van een dergelijke onmogelijkheid.

Bovendien kan je ook kosteloos een kopij opvragen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Houd er echter rekening mee dat we het recht hebben om een redelijke vergoeding in rekening te brengen op basis van administratieve kosten voor elk extra exemplaar dat je aanvraagt.

Het recht om te worden vergeten of om verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken (art. 17 AVG)

In bepaalde gevallen kan je ons vragen om je persoonlijke gegevens te wissen. Houd er echter rekening mee dat we onder dergelijke omstandigheden onze diensten niet langer kunnen leveren. Verder vragen wij je er rekening mee te houden dat het 'recht om te worden vergeten' geen absoluut recht is.

We hebben het recht om je persoonsgegevens verder op te slaan, onder meer in de volgende gevallen: (i) waar dergelijke opslag noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij je een contractpartij bent, (ii) wanneer dergelijke opslag noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of (iii) indien een dergelijke opslag noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. We zullen je informeren over de redenen voor de opslag van je persoonlijke gegevens in ons antwoord op je verzoek om verwijdering.

Het recht op rectificatie (art. 16 AVG)

In het geval dat je persoonsgegevens onjuist, gedateerd of onvolledig zijn, kan je ons verzoeken om je persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG)

Onder bepaalde voorwaarden heb je ook het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en waarvoor je ons toestemming hebt gegeven, door te geven aan een andere verantwoordelijke. We zullen dergelijke persoonsgegevens rechtstreeks naar de nieuwe verwerker sturen, voor zover een dergelijke overdracht technisch haalbaar is.

Het recht op beperking van verwerking (art. 18 AVG)

Je hebt het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer een van de volgende van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens (in dat geval is het gebruik van de persoonsgegevens beperkt voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren);      
 • De persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;      
 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;      
 • In afwachting van de verificatie of de legitieme gronden voor de verwerking van de persoonsgegevens voorrang hebben op die van de betrokkene, kan je ons verzoeken het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.      

Het recht om bezwaar te maken (art. 21 AVG)

Je hebt het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het geval dat een dergelijke verwerking wordt gedaan voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door ons. In een dergelijk geval zullen we de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij (i) er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die je belangen, rechten en vrijheden opheffen, of (ii) de verwerking van de persoonsgegevens wordt gedaan voor het neerleggen, de uitoefening of verdediging van juridische claims.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering (art. 22 AVG)

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die juridische gevolgen heeft of die je op een vergelijkbare manier aanzienlijk kan beïnvloeden.

Op dit recht kan echter geen beroep worden gedaan in de volgende omstandigheden:

 • als de beslissing wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld: om belastingfraude te voorkomen);      
 • als de beslissing is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; of      
 • als de beslissing noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking (merk op dat we in dergelijke gevallen altijd geval per geval zullen beoordelen of minder privacy-opdringerige methoden kunnen worden toegepast om het aangaan of uitvoeren van het contract te vergemakkelijken).      

Het recht om uw toestemming in te trekken (art. 7 AVG )

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een eenvoudig verzoek. De beslissing om bijvoorbeeld je betalingsgegevens met ons te delen, is gebaseerd op jouw uitdrukkelijke toestemming.

7. De uitoefening van je rechten

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via e-mail op het volgende e-mailadres : hello@33reasons.be.

Om je identiteit te verifiëren, vragen wij je een kopij van de voorzijde van je ID-kaart mee te sturen met je e-mail bericht.

Alle rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of onevenredig is (bijvoorbeeld: vanwege het repetitieve karakter van je verzoek). In dergelijke gevallen hebben we het recht om je een evenredige vergoeding in rekening te brengen of om te weigeren aan je verzoek te voldoen.

8. Overdracht van persoonsgegevens

Alleen als we je uitdrukkelijke toestemming hebben, kunnen we toegang krijgen tot je bankrekening informatie, zoals betalingsgegevens en rekeningsaldi, in de mate dat die informatie nodig is om onze overeenkomst uit te voeren. Als je geen toestemming geeft, blijven je accountgegevens bij je bank en worden ze niet met ons gedeeld . Dit beperkt de reikwijdte van onze diensten.

Om onze overeenkomst uit te voeren, zullen we documenten en transactiegegevens doorsturen naar je accountant.

We kunnen je persoonlijke gegevens naar derden sturen wiens tussenkomst als gegevensverwerker, namens en onder controle van 33REASONS, vereist is voor de hierboven aangegeven doeleinden. Deze gegevensverwerkers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de persoonsgegevens namens 33REASONS verwerken . Deze verwerkers werden zorgvuldig geselecteerd door ons en bieden alle voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de verwerking van je persoonlijke gegevens. De AVG is ook van toepassing op deze derde partijen.

Je persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven of wanneer een dergelijke doorgifte noodzakelijk is om de levering van onze diensten te verzekeren (op basis van onze legitieme belangen). Er worden onder geen enkele omstandigheid persoonsgegevens aan derden doorgegeven, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van verplichte wettelijke of regelgevende bepalingen (bijvoorbeeld: de overdracht van persoonsgegevens aan externe instanties of autoriteiten, zoals wethandhavingsinstanties) .

We zorgen ervoor dat je persoonlijke gegevens niet worden verhuurd of verkocht in persoonlijk identificeerbare vorm aan iemand anders dan vertrouwde en gerenommeerde externe verwerkers die onder deze titel worden beschreven. Alle externe verwerkers zijn verplicht om je informatie vertrouwelijk te houden. Alle informatie die aan externe verwerkers wordt verstrekt, wordt door hen alleen gebruikt voor het uitvoeren van de dienst die zij voor ons leveren.

9. Categorieën ontvangers

Je persoonsgegevens zijn binnen ons bedrijf alleen toegankelijk voor die personen die toegang nodig hebben tot de persoonsgegevens om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen.

In sommige gevallen worden onze medewerkers en staf bijgestaan door externe dienstverleners bij de uitvoering van hun taken. Om je persoonsgegevens te beschermen, hebben we met al deze externe dienstverleners een overeenkomst gesloten om het veilige, respectvolle en voorzichtige beheer en de administratie van uw persoonsgegevens te garanderen.

10. Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

Je persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen of bekendgemaakt aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen voor zover wij hier wettelijk toe gemachtigd zijn.

Voor zover een dergelijke openbaarmaking of overdracht noodzakelijk is, zullen we passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je persoonlijke gegevens voldoende worden beschermd en dat alle bekendmakingen of overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de EER op een wettige en legitieme manier plaatsvinden. In het geval dat een openbaarmaking of overdracht plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat dit land geen gelijkwaardig niveau van bescherming van de persoonsgegevens handhaaft, zal dergelijke openbaarmaking of overdracht altijd plaatsvinden behoudens contractuele of andere wettelijk bindende instrumenten die onder de voorwaarden voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vallen, zoals de goedgekeurde standaardvoorwaarden en bepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, vastgelegd door de Europese Commissie.

11. Bescherming van je persoonlijke gegevens

We hebben alle redelijke en geschikte technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens. Als zodanig slaan wij je persoonsgegevens op op één centrale en beveiligde plaats op onze server op om te voorkomen dat derden toegang hebben tot je persoonsgegevens.

Wanneer je je als gebruiker registreert, hebben we een verificatieprocedure in twee stappen geïmplementeerd om een sterke klantauthenticatie te garanderen . Ten eerste verifiëren wij dat je de rekeninghouder bent op basis van een tweefactorauthenticatie. Vervolgens vragen we je uitdrukkelijke toestemming om je accountgegevens te gebruiken.

12. Opslag van persoonlijke gegevens

We slaan je persoonlijke gegevens op voor de periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor dergelijke persoonlijke gegevens worden verwerkt. Houd er rekening mee dat we rekening moeten houden met een aantal (wettelijke) bewaartermijnen (tijdslimieten) die ons verplichten je persoonsgegevens te blijven opslaan. In het geval dat er geen verplichting of plicht bestaat om de persoonlijke gegevens op te slaan, worden de persoonlijke gegevens routinematig gewist en vernietigd zodra het doel waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld, is bereikt.

Bovendien kunnen we je persoonlijke gegevens opslaan als je ons hiervoor toestemming hebt gegeven of als dergelijke opslag noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. In dit laatste geval worden bepaalde persoonsgegevens gebruikt voor bewijsdoeleinden. Dergelijke persoonsgegevens worden daarom bewaard in overeenstemming met de wettelijke verjaringstermijn, die kan oplopen tot een periode van dertig jaar; de gebruikelijke verjaringstermijn met betrekking tot acties in personam bedraagt maximaal tien jaar.

13. Klachten?

De bescherming van je persoonlijke gegevens is onze eerste zorg. Daarom streven we ernaar alle nodige maatregelen te nemen om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen. Mocht je een klacht hebben over de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt, neem dan gerust contact met ons op. We zullen proberen om aan je verwachtingen te beantwoorden en zo snel als praktisch mogelijk is aan je zorgen te voldoen.

Je kan je klacht ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens. De autoriteit die belast is met het toezicht op onze organisatie is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Website:
https://www.dataprotectionauthority.be

Contactgegevens:

Data Protection Authority
Rue de la Presse 35, 1000 Brussels
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

14. Rapporteren van beveiligingsincidenten

Als je ons wilt informeren over een mogelijk beveiligingsincident, neem dan contact met ons op via e-mail: hello@33reasons.be

Als je ons een incidentrapport stuurt, zorg er dan voor dat je je contactgegevens (e-mailadres of mobiele telefoonnummer) toevoegt, alsook een beschrijving van de mogelijke inbreuk op de beveiliging en de datum en tijd waarop u het voor het eerst opmerkte (indien mogelijk).

15. Heb je nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op (hello@33reasons.be). Wij helpen je graag verder.

16. Wijzigingen

Met het oog om op basis van je feedback maatregelen te nemen of wijzigingen in onze verwerking te verduidelijken, kan deze  Privacy Policy van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom nodigen wij je uit om de meest recente versie te raadplegen op onze website.